Afdelingshoofd Financiën, Inkoop en Staftaken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. En de AP is op zoek naar een inhoudelijk deskundig en verbindend hoofd voor de afdeling Financiën, Inkoop en Staftaken (32 - 36 uur per week).

Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn. Er wordt op grote schaal informatie over ons vastgelegd – of we nu op internet kijken of op straat lopen. Vaak zelfs ongemerkt. Alles bij elkaar opgeteld, dreigen we zo stukje bij beetje de zeggenschap over onze persoonsgegevens - en daarmee over onze vrijheid en autonomie – te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende algoritmes, de handel in persoonsgegevens, datalekken en identiteitsdiefstal.

Daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat zowel bedrijven als de overheid zorgvuldig omgaan met onze persoonsgegevens. De AP maakt zich daar sterk voor. Dat doen we onder meer door voorlichting en advies te geven, onderzoek te doen en boetes of andere sancties op te leggen. Daarmee stimuleren we dat mensen de regie houden over hun eigen persoonsgegevens. De AP werkt daarbij nauw samen met de privacytoezichthouders in andere Europese landen.

Over de Autoriteit Persoonsgegevens
De AP is volop in beweging. Onze huidige organisatiestructuur en een deel van onze taken is relatief nieuw, ons werkveld is omvangrijk. We zijn daarom altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter en efficiënter te doen en staan open voor nieuwe ideeën.

Een beslissing van de AP gaat nooit ongemerkt voorbij: ons werk heeft impact. Onze taken bekijken we dan ook vanuit een breed maatschappelijk perspectief. We hebben onder andere veel contact met vertegenwoordigers van diverse sectoren en spreken we dagelijks mensen die vragen en klachten over privacy aan ons voorleggen.

Bij de AP werken op dit moment ongeveer 200 gedreven en betrokken collega’s. Het merendeel van onze mensen is hoger opgeleid. Zowel pas afgestudeerden als zeer ervaren experts, bijvoorbeeld op juridisch en technologisch gebied. Omdat we een vrij kleine organisatie zijn, is de sfeer informeel.

Functieomschrijving
Wat ga je doen? Dit wordt jouw functie!

Je geeft leiding aan de afdeling Financiën, Inkoop en Staftaken en bent verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van de afdeling en de inzet en ontwikkeling van alle medewerkers. Je bent lid van het MT van de directie Bedrijfsvoering en overlegt bevindingen aan de directeur BV.

We zoeken een afdelingshoofd met een expertise en ervaring op de drie inhoudelijke domeinen (financiën, inkoop en staftaken) én een hoofd die ervaring heeft in het leiding geven aan een groep enthousiaste en bekwame medewerkers. Je bent in staat om de werkzaamheden en de positionering van de afdeling samen met de medewerkers en het management van de directie verder te ontwikkelen. Je kunt verbindingen leggen en onderhouden, zowel intern binnen de AP (richting management, gebruikers en bestuur) als buiten de AP (met relevante stakeholders binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, accountant, samenwerkingspartners en leveranciers van dienstverlening).

Voor het team Financiën/Inkoop zijn belangrijke taken en werkzaamheden:

 • Regisseren en uitvoeren van de interne begrotingscyclus (begroting, uitvoeringsrapportages, jaarverslag en jaarrekening). Dit betreft het interne proces van allocatie middelen en monitoring daarvan binnen de AP, maar ook de afstemming met JenV daarover (onze primaire financier) en met de accountant (accountantscontrole);
 • Het zorgdragen voor de boekhouding van de AP, waaronder het voeren van de financiële administratie van de AP; dit doen wij deels zelfstandig, deels in een samenwerkingsverband met andere organisaties binnen het JenV-domein.
 • Opstellen van periodieke sturings- en verantwoordingsrapportages (via dashboard AP-breed en directiespecifiek)
 • Kaderstelling op het inkoopproces van de AP vanuit vigerende wet- en regelgeving (denk aan aanbestedingswet, AVG, BIO) en het faciliteren van de gebruikersorganisatie in het kwalitatief goed, doelmatig en tijdig inkopen van externe producten of diensten (in 2022 zo’n 500 dossiers).
 • Het doen van aangifte bij de Belastingdienst.
 • Het al dan niet op verzoek adviseren van de organisatie over financiële onderwerpen (bijvoorbeeld over de draagkracht van een overtreder bij de bepaling van de hoogte van een bestuurlijke boete of het bepalen en toerekenen van overhead bij nieuwe of extra taken van de AP).

Voor het team Staftaken zijn belangrijke taken en werkzaamheden:

 • Primair aanspreekpunt van de AP voor alle concernjuridische zaken.
 • Het opstellen van besluiten die de AP neemt op grond van de Wet open overheid (openbaarmaking van documenten), de Algemene wet bestuursrecht (bijvoorbeeld over klachten over de AP, ingebrekestellingen, e.d.) en de AVG ( inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens die de AP zelf als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt).
 • Het geven van advies over kwesties zoals de vaststelling van beleidsregels opgesteld door de AP en de mandatering van bevoegdheden van de AP aan de directeuren en medewerkers van de AP.
 • In samenspraak met andere afdelingen binnen de AP stelt het team Staftaken samenwerkingsprotocollen met collega toezichthouders op om in het belang van een efficiënt en effectief toezicht op de verwerking van persoonsgegevens afspraken te maken.
 • Het team adviseert over overeenkomsten die de AP afsluit met leveranciers en behandelt aansprakelijkstellingen.
 • Het team coördineert ook de invordering van geldbedragen voor boetes die door AP worden opgelegd.
 • Een van de prioriteiten voor de komende periode is het actualiseren en opnieuw vaststellen van de bewaartermijnen van de diverse producten van de AP.

Waar kom je te werken?
Dit wordt jouw opgave!

Context
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een organisatie in ontwikkeling door uitbreiding van taken en mede als gevolg daarvan groeiend in omvang. De AP opereert zowel nationaal als in Europees verband en heeft de ambitie om de komende jaren verder te professionaliseren naar een moderne en slagvaardige toezichthouder. Alle medewerkers van de AP (op dit moment ruim 200, dat worden er meer) verdienen ondersteuning die hen in staat zelf goed invulling te kunnen geven aan hun dagelijkse werk. Dat doen we vanuit de directie Bedrijfsvoering door instrumenten en middelen te verstrekken (bv. ICT en werkplek), door duidelijke kaders en richtlijnen te stellen (denk aan financieel, inkoop, beveiliging en privacy), en door te faciliteren (door zelf activiteiten uit te voeren, dan wel te organiseren via dienstverleners van buiten de AP). Binnen de directie is team Staftaken is de ‘huisjurist’ van de organisatie en draagt zorg voor de afhandeling van dossiers, vraagstukken en verzoeken, die de AP als organisatie aangaan en als bestuursorgaan oplost. Daarnaast voert BV regie op onze P&C-cyclus (planvorming, monitoring, control).

Net als de AP is ook de directie Bedrijfsvoering vanzelfsprekend in ontwikkeling en groeiend. Zo wordt er een nieuwe (derde) afdeling gevormd die zich gaat richten op Informatievoorziening, - beveiliging en privacy. Voor de afdeling Financiën, Inkoop en Staftaken is de functie van afdelingshoofd recent vacant geworden.

De afdeling bestaat uit 2 teams (Financiën/Inkoop en Staftaken) met op dit moment 11 gedreven en betrokken professionals. Bij hen past een leidinggevende die inhoudelijk met hen kan sparren en richting geeft aan de afdeling en daarop afgestemde werkzaamheden. Een leidinggevende die oog heeft voor de grote lijnen en die het werk van de afdeling actief kan verbinden met andere werkzaamheden van de AP. Je bent personeelsverantwoordelijk voor de medewerkers, coacht hen, geeft feedback en ondersteunt hen in hun ontwikkeling. Omdat de AP in ontwikkeling is en de ambitie heeft om de komende jaren verder te groeien naar een moderne en slagvaardige toezichthouder, vragen we van alle medewerkers een flexibele en lerende instelling.

Functie-eisen
Wat vragen wij? Competenties:

De hoofd Financiën, Inkoop en Staftaken valt binnen Functiegebouw Rijk in de functiegroep onder de functie manager met volgende competenties:

 • Organisatiesensiviteit
 • Bestuurssensiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Verder heb je

 • academisch werk- en denkniveau, (een afgeronde WO-opleiding is vereist, bij voorkeur in de richting bedrijfseconomie, bestuurskunde of Nederlands recht).
 • aantoonbare leidinggevende ervaring.
 • een managementstijl die is gebaseerd op vertrouwen in medewerkers, die ruimte laat aan professionals en die ontwikkeling, innovatie en creativiteit stimuleert. De ideale kandidaat is in staat om het beste uit de medewerkers te halen, in al hun diversiteit.
 • strategisch inzicht en ervaring met diverse beïnvloedingsstrategieën; kunnen beoordelen wat effectief is: faciliteren, steunen, (stevig) adviseren, aanspreken of interveniëren.
 • een integrale blik, je bent verbindend (in- en extern), netwerkgericht en gericht op samenwerken.
 • over uitstekende communicatieve vaardigheden (luisteren en niet te snel oordelen), zowel mondeling als schriftelijk.
 • tenminste 3-5 jaar relevante werkervaring bij andere overheidsorganisaties; je bent bekend met de verhoudingen tussen het ministerie (eigenaar, opdrachtgever, FEZ, JZ) en bij de AP (ZBO met eigen rechtspersoonlijkheid);
 • een sterke bestuurlijke en omgevingssensitiviteit. Je hebt een goed oog voor de verhoudingen binnen de AP en in de relatie met JenV. Je denkt en handelt vanuit het belang van de totale AP-organisatie (concerndenker), en je legt logische verbindingen tussen je eigen vakgebieden en de ontwikkelingen in het primaire proces van de organisatie;
 • je neemt initiatief (proactief), kunt goed anticiperen op (onverwachte) situaties en beschikt over doorzettingsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 14
 • Maand­salaris: Min. €5.279 – Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Wat bieden wij jou nog meer?
Jouw arbeidsvoorwaardenpakket:

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met proeftijd)
 • salaris in schaal 14 (max. € 7.718,- bruto/maand o.b.v. 36 uur per week)
 • naast het salaris ontvang je een Individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak je de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van de arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen
 • 144 wettelijke vakantie-uren per kalenderjaar)op basis van 36 uur per week en de mogelijkheid tot opbouw van compensatie-uren
 • een uitstekend vervoersplan met voorzieningen voor gebruik van ov of fiets
 • betaald ouderschapsverlof
 • de mogelijkheid een collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering af te sluiten
 • loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden.

Detachering - mits de huidige werkgever een overheidswerkgever is - is voor de duur van een jaar behoort tot de mogelijkheden, echter heeft niet direct de voorkeur.

De AP volgt de cao voor het rijkspersoneel. Dat betekent dat voor jouw rechtspositie de bepalingen in de cao Rijk (www.caorijk.nl) gelden.

Word je hier enthousiast van?

In dat geval nodigen we je van harte uit om te solliciteren via de Solliciteren button! Reageer uiterlijk 12 mei a.s. met jouw motivatiebrief en cv. Jouw sollicitatie kun je richten aan Olaf Koetsenruijter, directeur Bedrijfsvoering.

De vacature staat gelijktijdig intern en extern vacant en bij gelijke geschiktheid heeft de AP medewerkers voorrang.

De verdere procedure is als volgt:

 • wij sturen je een ontvangstbevestiging.
 • binnen een week na de sluitingsdatum maken wij een eerste selectie en hoor je of wij je uitnodigen voor een eerste gesprek.
 • we voeren een paar gesprekken met je, waarna een arbeidsvoorwaardengesprek volgt.
 • een assessment en/of het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over de functie kun je het functieprofiel manager bestuderen en/of contact opnemen met Olaf Koetsenruijter, via telefoonnummer 06-59004664. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Saskia Ramjan, van de afdeling HR, via e-mailadres vacature@autoriteitpersoonsgegevens.nl of via telefoonnummer 070-8888 500 op werkdagen tussen 09.00 u -13.00 u.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, WO, Fulltime, 1-3 jaar, Parttime, 5-10 jaar, € 5.000 - € 7.000, € 7.000 - € 10.000, Corporate Finance, Randstad, ICT/Communicatie/Media, Treasury, Financieel Manager, Overheid, Inkoop Manager, Den Haag