Lid Raad van Toezicht

5 RvT-leden
Hilversum

Wil je als lid van de Raad van Toezicht van het Instituut Sport Rechtspraak een onmisbare bijdrage leveren aan een veilig en eerlijk sportklimaat? Dan zijn wij zijn op zoek naar jou!

Over het ISR
Het ISR is de uitvoeringsorganisatie voor meer dan 80 sportorganisaties voor de uitvoering van het tuchtrecht. Bij het ISR werken 10 medewerkers en bijna 100 freelancers en vrijwilligers om meldingen van vermoedelijke overtredingen van de reglementen in de sport te beoordelen, te onderzoeken en daar vonnis in te wijzen.

Het speelveld van het ISR is de laatste jaren flink veranderd. De grote maatschappelijke aandacht voor grensoverschrijdend gedrag heeft ook het aantal, de complexiteit en de maatschappelijke gevoeligheid van de zaken die bij ISR terecht komen enorm doen groeien. Dat heeft geregeld tot groeipijnen geleid, doordat de groei van de organisatie achterbleef bij de groei van het aantal zaken.

Om bij te dragen aan een koersvast en slagvaardig ISR is behoefte aan modern en professioneel toezicht met een sterk moreel kompas en oog voor de menselijke maat. Het ISR maakt in voorjaar 2023 de overstap van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model, waarbij de directeur - bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht, die de rol van werkgever, toezichthouder en sparringpartner voor de directie heeft. Tevens breidt de RvT uit van 3 naar 7 leden, opdat de RvT ook een bredere afspiegeling kent van de werkterreinen en de veelheid aan stakeholders die bij het ISR betrokken zijn.

Waar het ISR staat
Het ISR is een instituut dat op onafhankelijke wijze bijdraagt aan een veilig en eerlijk sportklimaat. Dit doet zij door op een betrouwbare en deskundige manier tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting te organiseren voor alle aangesloten sportorganisaties, op belangrijke maatschappelijke thema’s, waaronder (seksuele) intimidatie, doping, matchfixing, racisme en geweld. Dit doet het ISR onafhankelijk, professioneel en op betrouwbare wijze. Deze kernwaarden worden door de gehele organisatie als leidraad gebruikt. Op basis van de missie en visie van het ISR en de omgeving waar het ISR zich in bevindt wil de organisatie met behoud van een onafhankelijke positie, maar in gezamenlijkheid en op een professionele wijze de dienstverlening invulling geven. De onafhankelijkheid gaat over het feit dat er te allen tijde objectief naar casuïstiek wordt gekeken. Dat geldt voor de aanklager van het ISR, de onderzoekers en de tucht- en beroepscommissie.

Het ISR werkt samen met stakeholders zoals de sportbonden, het Centrum Veilige Sport Nederland, politie en OM, zonder daarbij de eerder genoemde onafhankelijkheid aan te tasten. De rolverdeling tussen betrokken partijen moet duidelijk zijn voor iedereen.

Opgaven voor de komende jaren
In de afgelopen periode heeft het ISR een zeer grote en snelle groei doorgemaakt, zowel in aantal als in complexiteit van de zaken, en dat heeft de kwaliteit van dienstverlening onder druk gezet. De opdracht voor de komende periode is om het vertrouwen bij alle stakeholders, van bonden tot melders en aangeklaagden, op peil te brengen en groter te maken. Dat vraagt om heldere positionering van het ISR, het managen van de verwachtingen en heldere communicatie naar alle betrokkenen. Tuchtrechtspraak functioneert het best als er voldoende vertrouwen en draagvlak is. De RvT draagt hieraan bij door te sturen en toe te zien op de kernwaarden betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en professionaliteit.

Dit alles begint met de uitvoering van het werk. Procedures en reglementen zijn belangrijk, maar ook de communicatie naar en bejegening van alle partijen en betrokkenen bij een casus. Het komende jaar zal het ISR zich naast het uitvoeren van de kerntaken - het tuchtrechtelijk onderzoeken en behandelen van meldingen- met name richten op de volgende elementen:

 • Opleiden van onderzoekers, aanklagers en leden van de tucht- en beroepscommissie.
 • In samenwerking met de sportorganisaties de reglementen verder ontwikkelen en een structuur versterken om deze aan te passen wanneer nodig.
 • De doorlooptijden van onderzoek en tuchtrechtelijke afhandeling bewaken en waar mogelijk verkorten.
 • Met de vernieuwde website en communicatieprotocollen, meer duidelijk maken hoe het ISR werkt en wat haar rol is.


De Raad van Toezicht heeft hierin een belangrijke rol als toezichthouder, sparring partner en werkgever en zal dit op een gestructureerde wijze vorm en inhoud te geven.

De besturings- en toezichtfilosofie

 • De directeur - bestuurder bestuurt de instelling. De RvT ziet erop toe dat de directeur - bestuurder dit doet conform de missie en doelstellingen van het Instituut.
 • De RvT houdt afstand tot de dagelijkse praktijk van de instelling en richt zich op de strategisch onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatie-indicatoren.
 • Een sterk moreel ethisch kompas is een belangrijk karakterkenmerk van de RvT leden.
 • De RvT kiest een proactieve instelling, bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten en stemt die af met de directeur - bestuurder.
 • De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de directeur - bestuurder.
 • De RvT is verantwoordelijk voor het eigen functioneren en doet aan kritische (zelf)evaluatie. De RvT bespreekt zijn eigen functioneren jaarlijks. De RvT vergadert volgens een vastgesteld schema, tenminste vier keer per jaar.
 • Er is een reglement waarin werkwijze, taken en verantwoordelijkheden toegelicht worden en er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.


Gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De leden van de RvT worden openbaar geworven en benoemd bij coöptatie. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en zijn maximaal tweemaal herbenoembaar. Leden dienen ten minste in staat te zijn om 75% van de formele vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de vigerende vacatieregeling van het ISR en bedraagt € 300 per vergadering met een max van € 1.800 per jaar. De honorering wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening. In redelijkheid gemaakte onkosten worden vergoed.

Taken van de Raad van Toezicht
De RvT handelt conform de statuten en heeft als verantwoordelijkheid het uitoefenen van integraal toezicht op het beleid van de directeur - bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting waarbij de raad zijn toezicht zo inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid en die naar de aangesloten sportorganisaties daarin tot uiting komt.

Onderwerpen van toezicht zijn:

 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie.
 • De resultaten die de organisatie realiseert.
 • De effecten van belangrijke externe en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.
 • De statutair voorgeschreven taken inzake toezichthouden.
 • Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder(s).
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als klankbord.
 • Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen.


De RvT functioneert als een team. Dit betekent het volgende:

 • De RvT is transparant, betrouwbaar en communiceert eerlijke en open.
 • De RvT is heterogeen in maatschappelijke positie, leeftijd, ervaring en geslacht.
 • De RvT vermijdt disbalans in de collegiale besluitvorming.


Samenstelling RvT
Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een balans in leeftijd, ervaring, geslacht, achtergrond van de individuele leden en voldoende complementariteit ten opzichte van de andere leden qua kennis, ervaring en netwerken.

Gewenst is voldoende kennis van, ervaring en/of affiniteit met de missie en de werkzaamheden van de stichting en met toezichthoudende taken, en een goede maatschappelijke antenne alsmede goed zicht op de belangen van de stakeholders.

De omvang van de RvT is zodanig dat de RvT effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van het bestuur de mogelijkheid bestaat vanuit zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Algemeen profiel van een lid van de Raad van Toezicht
Uitgangspunt voor de bezetting van de raad is dat de raad uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke, menselijke en politieke verhoudingen.
 • Moreel ethisch kompas en het vermogen rekening te houden met de menselijke maat in de werking van het ISR.
 • Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
 • Inzicht in het functioneren van organisaties.
 • Affiniteit met sport en met sportregelgeving.
 • Besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid, vergadervaardigheid, communicatief vermogen en integriteit.
 • Het vanuit een toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare informatie.
 • Het evenwicht kunnen vinden tussen de noodzaak de directeur bestuurder de nodige ruimte te geven en de noodzaak de juiste vragen te stellen c.q. een kritische houding aan te nemen richting de directeur bestuurder.
 • Vanuit de eigen competenties in staat zijn tot adequate samenwerking in een team.
 • Het kunnen omgaan met zowel de openbaarheid als de vertrouwelijkheid van behandeling van en besluitvorming over onderwerpen.
 • Binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan.
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak en als persoon).
 • Bij voorkeur beschikken over een relevant netwerk.


In het kader van integriteit en onafhankelijkheid wordt het onverenigbaar geacht dat leden van de RvT een zodanige andere (neven-)functie bekleden dat het lidmaatschap van de RvT kan leiden tot strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen dan wel de schijn van mogelijke belangenverstrengeling. In ieder geval zijn de leden van de RvT geen bestuurder of medewerker van een aangesloten sportorganisatie, NOC*NSF of het Ministerie van VWS.

Specifieke profielen binnen de Raad van Toezicht
Leden van de RvT dienen minimaal te voldoen aan het Algemene Profiel. Binnen de RvT zijn naast het algemene profiel specifieke profielen aanwezig die bij één of meer leden van de RvT aanwezig dienen te zijn. Er wordt gezocht naar de volgende profielen:

Organisatie en bestuur
Kennis van en ervaring met het besturen van organisaties in een complex maatschappelijk speelveld, zicht op governance.

Sportbonden
Kennis van en ervaring met de werking van een grote of middelgrote sportbond, echter zonder op dit moment verbonden te zijn aan één van de bonden.

Wetenschap
Ervaring binnen relevante gebieden zoals het sociaal domein / ethiek / gedragswetenschappen / juridisch / sportmanagement

Opsporing
Ervaring binnen bijvoorbeeld de politie of het OM danwel met toezicht hierop.

Financiën
Bedrijfseconomische, financiële kennis en kunde. In staat zijn financiële informatie te doorzien en beoordelen. Bij voorkeur kennis van financiering en bekostiging in de sportsector.

Procedure
De RvT van ISR laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze posities kun je bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People op 06-28284706. Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en cv uiterlijk maandag 10 april 2023 te uploaden via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People. Er zijn gespreksrondes op 8, 9 en 10 mei 2023. Mogelijk zowel overdag als in de avond.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Vergelijkbare zoekopdrachten: WO, Bepaalde tijd, Parttime, 5-10 jaar, > 10 jaar, Consultancy, Juridisch, Financieel Adviseur, Noord-Holland