Businesscontroller informatievoorziening

Businesscontroller informatievoorziening

Functieomschrijving
I-strategie, risicoanalyses, financial control, informatievoorziening, governance. Dit zijn enkele onderwerpen die de functie van I-businesscontroller bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken interessant, verantwoordelijk en veelzijdig maken. De functie van I-businesscontroller bij de directie Informatievoorziening & Digitale Innovatie (IDI), cluster strategie & Portfolio (SP) betreft een functie binnen het financiële domein op het gebied van Management & Beleidscontrol - het terrein van Business control. Als I-businesscontroller werk je binnen de directie IDI en ben je standaard lid van het managementteam. Je draagt zorg voor de strategische verankering van business control binnen de informatievoorziening van het ministerie. Daarbij ben je toezichthouder en verantwoordelijk voor de controle op verantwoorde bedrijfseconomische ontwikkeling en beheer van de informatievoorziening en ICT-dienstverlening van het ministerie. Ook voer je soms de rol uit van EDP-auditor (Electronic Data Processing) (die specifiek een controlerende rol heeft) en ben je voorts verantwoordelijk voor het toetsen van de kwaliteit, de integratie, de kosten en de baten van de informatievoorziening/ICT, in alle I(CT)-gerelateerde projecten, processen en activiteiten.

Als I-businesscontroller:

 • denk je kritisch mee (vanaf de basis) met de I-strategie en geef je advies over beleidsplannen, ramingen, etc.
 • ben je verantwoordelijk voor de financiële controle van alle diensten en processen die daarvoor zijn ingericht en alle financiële middelen die daarvoor zijn toegewezen en waarover verantwoordingmoet worden afgelegd.
 • beoordeel je beleid, programma’s en projecten op resultaatgerichtheid en ben je in staat dit kwantitatief te onderbouwen en vertaal je de strategische I(CT)-doelstellingen in eenvoudige meetbare KPI’s.
 • stel je risicoanalyses op in het licht van de beheersbaarheid en governance van de organisatie, en adviseer je over het functioneren van werk- en beheerprocessen.
 • signaleer je trends en ontwikkelingen op het werkterrein van de directie en de markt en komt tot bedrijfseconomische voorspellingen (forecasts) en aanbevelingen met betrekking tot de I(CT) van het ministerie.
 • denk je kritisch mee over het nieuwe beleid vanuit de ogen van monitoring en evaluatie.
 • adviseer je bij aanbestedingen en (ontwerp-)contracten over de financial controls en de mogelijkheden om te sturen op value for money.
 • draag je bij aan de totstandkoming van CIO-oordelen over grote ICT-projecten.

Daarnaast heb je als I-businesscontroller in het kader van de bestaande management control de volgende taken:

 • samen met het management breng je de prioritering aan ten aanzien van de werkzaamheden binnen de directie met betrekking tot de departementale informatievoorziening en het analyseren en leveren van kwalitatieve managementinformatie voor de besluitvorming.
 • je stelt financiële (meer)jarenplannen op en je analyseert en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van forecasts en planningen. Tevens stel je beleids- en managementrapportages op zoals kostprijsberekeningen, businesscases en ondersteunt en bewaakt I(CT)- gerelateerde budgetteringsprocessen.
 • je onderhoudt contact met belanghebbenden bij het functioneren en evalueren van het eigen beleidsonderdeel met betrekking tot de departementale informatievoorziening, zoals collega- directies en uitvoeringsorganisaties.

De functie van I-businesscontroller is een relatief nieuwe invulling van de controlfunctie die erop gericht is de sparringpartner te zijn in beleid en uitvoering en daarbij focust op effectiviteit en efficiency. Je bent derhalve bereid bij te dragen aan de ontwikkeling van het vak.

Functie-eisen
Wat wij aan jou waarderen:

 • academisch werk- en -denkniveau op het gebied van bedrijfseconomie, bestuurskunde, openbare financiën danwel RC, RA, CPC of Certified Information Systems Auditor.
 • meerdere jaren ervaring op het gebied van I-businesscontrol.
 • kennis van het vakgebied van control en de ontwikkelingen daarbinnen, met name over de volgende I-vakgebieden:

 

 • Informatiesystemen: Informatiesystemen Foundation
 • Informatiemanagement: Business Information Management Foundation
 • Informatietechnologie: IT Foundation; A+ Essentials
 • Databases: Databases en QSL Foundation
 • Applicatiemanagement: Applicatiemanagement Foundation
 • Architectuur: TOGAF Practioner
 • Informatiebeveiliging: Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002
 • Servicemanagement: ITSM Foundation; ITIL Foundation

 

 • kennis van overige (vak)gebieden: risicoanalyse in het algemeen en risicomanagement bij programma’s/projecten, interventielogica, beleidstheorie, beleidsevaluatiemethoden, adviestrajecten, wet- en regelgeving.
 • als I-businesscontroller ben je een gesprekspartner op strategisch en tactisch niveau en het is daarom van belang  om over sociale vaardigheden en (overige) gedragscompetenties te beschikken: organisatiesensitiviteit, analyseren, overtuigingskracht, netwerken, omgevingsbewustzijn, plannen en organiseren, creativiteit.

Bijzonderheden

 • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en eventueel een selectieassesment. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats begin april 2023.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie, Cluster Strategie en Portfolio (IDI/SP)

Om de 5700 collega’s op het departement en de 150 posten goed en veilig hun werk te kunnen laten doen, is een heel apparaat ‘achter de schermen’ aan het werk: de BZ bedrijfsvoering! De collega’s vanuit bedrijfsvoering die er iedere dag alles aan doen om het primaire proces optimaal te laten functioneren. Niet voor de klant of gebruiker maar voor hun collega in het primaire proces waar ook ter wereld!

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)-voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken.

IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst.

Het wereldwijde ICT-netwerk dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ cloudomgeving en een inspirerend DataCompetenceCenter zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)-professional.

Het cluster Strategie en Portfolio (IDI/SP) is onderdeel van IDI en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de strategische I(CT)-koers en is het CIO-office van het ministerie. Onderdeel van SP is het I-beleidsteam, bestaande uit 5 strategisch adviseurs I-strategie en innovatie. Het opstellen van de departementale digitaliseringsvisie en I(CT)strategie en uitwerking daarvan in concrete beleidsstukken op gebied van sourcing, cloud of data-analyse is één van de kerntaken. Evenals het adviseren van (top)management over digitalisering, initiëren van innovaties en trendwatching en het bijdragen aan rijksbeleid op I(CT)-gebied. Een recent toegevoegde taak is het adviseren van beleidsdirecties over de kansen en risico’s van digitalisering op hun beleidsterrein. De adviseurs werken in wisselende samenstelling zodat de kennis van de onderwerpen verdeeld wordt over de teamleden.

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) valt organisatorisch direct onder de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal (PSG), met aan het hoofd de CIO van BZ. De directie is na een reorganisatie in 2021 nieuw ingesteld. Doelstelling van het traject is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ. Naast het cluster Strategie en Portfolio omvat de nieuwe directie ook de andere clusters Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security center en Data Competence Center.

IDI voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. IDI streeft naar een evenwichtige verdeling van medewerkers naar leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties. IDI zoekt niet naar ‘standaardmedewerkers’  volgens een sjabloon. Teams worden samengesteld uit een diversiteit van individuele medewerkers die elk vanuit hun specifieke persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, ervaring en interesses iets bijzonders toevoegen. Het meebrengen van bijzondere persoonlijke voor BZ relevante eigenschappen wordt dan ook gewaardeerd.


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, WO, Fulltime, Bepaalde tijd, Audit, 5-10 jaar, Auditor, Controlling, Zuid-Holland, Controller, Overheid