Controller M/V

Opslaan
U moet u aanmelden of
een account maken om een vacature op te slaan.

In Ne­der­land wor­den drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker uit­ge­voerd: borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. Be­vol­kings­on­der­zoek Mid­den-West (BOMW) is één van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties die zorg draagt voor de vroeg­tij­di­ge op­spo­ring van kan­ker. Zij doet dit in de pro­vin­cie Noord-Hol­land, Fle­vo­land en Utrecht door het uitvoeren van kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig be­vol­kings­on­der­zoek, met als doel gezondheidswinst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen. De vijf re­gi­o­na­le screeningsor­ga­ni­sa­ties naar kan­ker en de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Bevolkingsonderzoeken (FSB) vor­men van­af 1 sep­tem­ber 2020 één be­stuur­lijk gefuseerde or­ga­ni­sa­tie: Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land. Het ma­na­ge­ment­team van BOMW is ver­ant­woor­de­lijk voor de ope­ra­ti­o­ne­le ac­ti­vi­tei­ten ten be­hoe­ve van de kankerscree­ning en legt ver­ant­woor­ding af aan de Raad van Be­stuur van Bevolkingsonder­zoek Ne­der­land. On­ze or­ga­ni­sa­tie is stra­te­gisch en ope­ra­ti­o­neel in ontwik­ke­ling. Het ko­men­de jaar wordt een ju­ri­di­sche fu­sie voor­be­reid van de vijf screenings­or­ga­ni­sa­ties. Dit vraagt flexi­be­le me­de­wer­kers die in een or­ga­ni­sa­tie wil­len wer­ken, die in trans­for­ma­tie is.

Per di­rect zijn wij op zoek naar een ver­bin­den­de, slag­vaar­di­ge en zelf­stan­di­ge:

Con­trol­ler M/V
32 – 36 uur per week, in Am­ster­dam

Over de functie van Controller
Als con­trol­ler geef je hi­ë­rar­chisch lei­ding aan de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en de salarisadmi­ni­stra­tie (2 me­de­wer­kers). Ook ben je lid van het ma­na­ge­ment­team van BOMW. Je rap­por­teert aan en ad­vi­seert de Raad van Be­stuur en het ma­na­ge­ment van BOMW met be­trek­king tot fi­nan­ci­eel eco­no­mi­sche re­sul­ta­ten en ri­si­co's. Je bent verantwoor­de­lijk voor een op­ti­maal, ver­ant­woord en trans­pa­rant be­heer van mid­de­len vol­gens de gangbare stan­daar­den en ge­drags­co­des. Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor en bewaakt de plan­ning- en con­trol­cy­clus. Je le­vert een bij­dra­ge aan de ont­wik­ke­ling van het (strategisch) fi­nan­ci­eel be­leid van de or­ga­ni­sa­tie.

Te­vens voer je, in over­leg met col­le­ga's, werk­zaam­he­den uit voor de Fa­ci­li­tai­re Samenwer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB). De FSB ver­zorgt de on­der­steu­ning van de lan­de­lij­ke pri­mai­re pro­ces­sen van de be­vol­kings­on­der­zoe­ken qua ICT en contactmanagement. Bin­nen de FSB werk je sa­men met an­de­re con­trol­lers en met de finan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie. De werk­zaam­he­den voor de FSB zijn ver­ge­lijk­baar met die voor BOMW en vra­gen een in­zet van, naar schat­ting, 10-16 uur per week.

Er vindt veel col­le­gi­aal over­leg plaats met de col­le­ga's van de ove­ri­ge screeningsorganisa­ties met als doel te ko­men tot een lan­de­lijk af­ge­stem­de plan­ning- en con­trol­cy­clus. Daar­naast ben je in nauw con­tact met ex­ter­ne ter za­ke doen­de in­stel­lin­gen en ad­vi­seurs (on­der an­de­re de ac­coun­tants, fi­nan­ciers, het Rijks­in­sti­tuut voor Volksgezond­heid en Mi­li­eu (RI­VM) en de be­las­ting­dienst).

De vol­gen­de re­sul­taat­ge­bie­den zijn van be­lang in de­ze func­tie:

 • Het op­le­ve­ren van de on­der­de­len van de plan­ning- en con­trol­cy­clus en het ge­ven van een ana­ly­se­ren­de en ad­vi­se­ren­de toe­lich­ting hier­op.
 • Het con­ti­nue en nauw­ge­zet be­wa­ken van de fi­nan­ci­ë­le po­si­tie en de re­sul­ta­ten van de or­ga­ni­sa­tie.
 • Het le­ve­ren van een bij­dra­ge aan de tot­stand­ko­ming van het (fi­nan­ci­eel) be­leid door deel­na­me aan over­leg­vor­men en pro­jec­ten.

Wij vra­gen

 • Aan­toon­baar ken­nis van en een op­lei­ding op het ge­bied van fi­nan­ci­al en bu­si­ness con­trol op mi­ni­maal hbo-ni­veau.
 • Aan­toon­ba­re meer­ja­ri­ge er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie in een or­ga­ni­sa­tie met een pu­blie­ke taak, een ZBO of een pu­blie­ke in­stel­ling.
 • Je be­schikt over goe­de ad­vies­vaar­dig­he­den en bent ana­ly­tisch goed on­der­legd.
 • Je hebt een proac­tie­ve hou­ding en je werkt sys­te­ma­tisch.
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de schrif­te­lij­ke en mon­de­lin­ge uitdrukkingsvaardigheden.

Wat biedt Bevolkingsonderzoek Midden-West jou?

 • Een zelf­stan­di­ge func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maatschap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • Een func­tie van 32 - 36 uur per week voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot ver­len­ging.
 • Het maand­sa­la­ris is op ba­sis van FWG 70 (Cao Zie­ken­hui­zen) mi­ni­maal € 4.413,- en maxi­maal € 6.636,- bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week, exclusief va­kan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring. Per 1 ja­nu­a­ri 2021 zal het sa­la­ris con­form cao wor­den ver­hoogd.
 • De or­ga­ni­sa­tie kent goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de Cao Ziekenhui­zen.

Sol­li­ci­te­ren op de functie van Controller
Je sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie­brief en re­cent cv, ont­van­gen wij graag voor 5 de­cem­ber 2020 via onze sollicitatiepagina. De sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken zul­len plaats­vin­den op 14, 15 en 17 de­cem­ber. Re­a­ge­ren op de­ze va­ca­tu­re kan door te klik­ken op on­der­staan­de but­ton.

Een as­sess­ment kan on­der­deel uit­ma­ken van de­ze pro­ce­du­re.

De­ze va­ca­tu­re zal te­ge­lij­ker­tijd zo­wel in­tern als ex­tern wor­den ge­plaatst. Bij ge­lij­ke geschiktheid gaat de voor­keur uit naar in­ter­ne kan­di­da­ten.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.


Trefwoorden: Financieel Controller, Financial Controller, Financial Control, Business Control, Finance, Financial, Financieel


Vergelijkbare zoekopdrachten: Onbepaalde tijd, Fulltime, Bepaalde tijd, Parttime, HBO, 3-5 jaar, 5-10 jaar, Controlling, Gezondheidszorg/Welzijn, Controller, Noord-Holland