Accountant, hoe help je jouw klant met coronaschulden?

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
06 mrt 2023

06 mrt 2023 • door Redactie JIF

Ondernemers die voorzien dat ze moeite krijgen met het volledig terugbetalen van de coronaschulden moeten in het voorjaar van 2023 actie ondernemen. Veel ondernemers zullen bij jou als accountant aankloppen om hen hierbij te ondersteunen. Jan Wietsma, WHOA deskundige en adviseur strategie en financiën, geeft antwoord op vijf belangrijke vragen over de coronaschuldenproblematiek.

1. Wat is het probleem?
Tijdens de coronaperiode hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel van de belastingbetaling. Ruim 275.000 ondernemers krijgen vanaf 1oktober 2022 zestig maanden de tijd om de belastingschuld in te lossen. Daarnaast moet een behoorlijk deel van deze ondernemers ook nog de te veel ontvangen NOW of de te veel ontvangen TVL terugbetalen aan respectievelijk het UWV en RVO. Bij beide instanties kunnen ondernemers een verzoek doen om de aflossing in termijnen te betalen.

Ook de Belastingdienst biedt ondernemers de mogelijkheid om de aflossingstermijn van de coronabelastingschulden (tijdelijk) aan te passen. Ondernemers kunnen dan de schuld over een periode van 84 maanden uitsmeren. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Het geldt bijvoorbeeld alleen voor ondernemingen die nog in de kern financieel gezond zijn.

Voor ondernemers die voorzien dat ze te maken krijgen met een tijdelijke dip in de liquiditeit geldt dat ze twee keer een kwartaal uitstel van betaling kunnen vragen. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de ondernemer aan dient te geven wat de oorzaak van de liquiditeitsdip is. Een tijdelijke opschorting van aflossing leidt vervolgens wel weer tot hogere aflossingslast in de toekomst. Daarnaast kan de Belastingdienst onder voorwaarden akkoord gaan met het meewerken aan een schuldsanering al dan niet onder de WHOA. Tot 1 oktober 2023 hanteert de Belastingdienst hiervoor een relatief soepel beleid.

Maar wat ook nog meespeelt, is dat nagenoeg heel het mkb volgens het rapport De Staat van het MKB de komende jaren te maken krijgt met een aantal transities op het terrein van digitalisering, duurzaamheid, arbeidsmarkt en financiering. Ook hiervoor is geld nodig. Het is de vraag of ondernemers wel in staat zullen zijn om zowel geld te vrij te maken voor noodzakelijke transitie-investeringen als het aflossen van de coronaschulden.

2. Bij welke ondernemers speelt deze problematiek?
De problematiek van met betrekking tot het terugbetalen van de coronaschulden speelt mkb-breed. Inmiddels hebben zich al meerdere ondernemers, al dan niet via hun accountant, bij ons (red: MKB-Kredietcoach) gemeld, omdat ze niet in staat waren aan de aflossingsverplichting in november of december te voldoen. Daarnaast hebben zich inmiddels de nodige ondernemers gemeld, die alleen maar zullen overleven als er een schuldsanering plaats gaat vinden.

3. Bij hoeveel ondernemers gaat dit spelen?
Wij verwachten dat 30% tot 50% nu, of in de komende jaren, te maken krijgt met liquiditeitskrapte. Waardoor men niet in staat is om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen. Ondernemers die dat voorzien moeten vandaag al in actie te komen. De wet verbiedt namelijk dat ondernemers nieuwe verplichtingen aangaan als zij kunnen weten, of handen kunnen weten, dat ze uiteindelijk niet aan die verplichtingen kunnen voldoen.

4. Welke verantwoordelijkheden heeft de accountant in dit verhaal?
De accountant die de administratie verzorgt, tussentijdse financiële overzichten verzorgt of een jaarrekening samenstelt is natuurlijk gehouden aan de reguliere regelgeving. Als het gaat om het signaleren van mogelijke problemen bij de continuïteit van de onderneming, dan geldt dat de accountant ervoor moet zorgen dat er een goed onderbouwde omzetprognose beschikbaar is. Daarnaast moet de accountant met de ondernemer bespreken wat de effecten van inflatie en de stijgende energie-, personeels-, en andere kosten zijn.

Als het om voorzien van mogelijke liquiditeitstekorten gaat, dan geldt dat de accountant een zorgplicht heeft. Niet alleen uit hoofde van de functie van (openbaar) accountant, maar ook vanuit het “maatman-principe”. Op basis van dit principe mag je verwachten dat de accountant heeft te handelen vanuit het perspectief van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Schending van die norm kan leiden tot aansprakelijkheid uit wanprestatie of onrechtmatige daad. Weliswaar is de rechtspraak terughoudend als het gaat om deze beroepsaansprakelijkheid, maar de laatste jaren wordt steeds vaker een accountant voor het hekje gedaagd zich te verantwoorden. Hierbij kijkt men niet alleen naar het perspectief van de ondernemer, maar ook naar het perspectief van derden die aan de verslaglegging van een accountant een zeker vertrouwen ontlenen.

5. Welke tools hebben accountants om hun klanten verder te helpen?
Met een goed prognosepakket (Finan, Visionplanner) kunnen accountants al een heel eind komen om mogelijke liquiditeitsproblematiek in de toekomst inzichtelijk te maken. Daarnaast is het handig als accountants enigszins bedreven zijn in data-analyse. Dat helpt met het opzetten van een oorzakenanalyse. Die oorzakenanalyse heb je nodig voor het onderbouwen van een schuldsaneringsverzoek richting de Belastingdienst.

Tot slot is er veel openbare branche-informatie beschikbaar op internet. Via de website Staat van het MKB (staatvanhetmkb.nl) is er bijvoorbeeld veel informatie te vinden over ontwikkelingen in het mkb. Wil je als accountant een ondernemer ondersteunen bij een schuldsanering? Kijk dan eens bij https://www.akkoordzoeker.nl/. MKB-herstructureringscoach heeft een expertisecentrum waar accountants en ondernemers aan kunnen kloppen als ze vragen hebben over het herstructureren van (corona)schulden.

Bron tekst en afbeelding: Accountancyvanmorgen.nl