Controlewerkzaamheden niet onvoldoende, RA krijgt toch waarschuwing

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
24 jan 2023

24 jan 2023 • door Redactie JIF

Een deurenfabrikant verplaatste de productie deels naar Indonesië, waarna de RA die de jaarrekeningen van het concern controleerde zich deels moest beroepen op het werk van een Indonesisch accountantskantoor. Dat leverde hem uiteindelijk een tuchtklacht van de deurenfabrikant op, die door de Accountantskamer deels ongegrond en deels gegrond wordt verklaard. Bij gebreke van de administratieve gegevens waarop de accountant zijn controlewerkzaamheden heeft verricht, kan niet worden vastgesteld of en zo ja in hoeverre hij onvoldoende controlewerkzaamheden heeft verricht. De klagers hebben niet concreet gemaakt dat de RA bij de door hem verrichte controlewerkzaamheden tekort is geschoten, oordeelt de Accountantskamer. Wel schiet de controledocumentatie op onderdelen tekort.

De RA is partner Audit & Assurance bij een accountantskantoor en staat sinds 1999 ingeschreven in het accountantsregister van de NBA. Sinds 2014 was hij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekeningen van de BV die als groepshoofd van het deurenconcern wettelijk verplicht is om geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen. De deurenfabrikant is van oudsher (sinds 1978) een familiebedrijf dat door twee broers wordt gerund.

Productie naar Indonesië verplaatst
De productie, die aanvankelijk in Nederland plaatsvond, werd geleidelijk naar het buitenland verplaatst, aanvankelijk naar Tsjechië en sinds 2011 ook naar Indonesië. Voor de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen van de BV die groepshoofd is maakte de accountant wat betreft een groepsonderdeel gebruik van een Indonesisch accountantskantoor dat deel uitmaakt van een internationaal netwerk. De RA bracht in het kader van de controle van de jaarrekening 2018 in 2019 een bezoek aan het Indonesische accountantskantoor en aan de fabriek van het bedrijfsonderdeel.

De controlerend accountant van het Indonesische accountantskantoor gaf op 7 mei 2019 respectievelijk 28 april 2020 goedkeurende accountantsverklaringen af bij de jaarrekeningen 2018 en 2019 van het bedrijfsonderdeel. Bij het bedrijfsonderdeel bleken echter onjuistheden in de administratie te zitten, waardoor over 2018 en 2019 een aantal posten in de administratie zodanig moesten worden bijgesteld dat de impact op de resultaten over die twee jaar in totaal (afgerond) USD 4.500.000 bedroeg.

Tuchtklacht
Bij de Accountantskamer kreeg de RA het verwijt bij de geconsolideerde jaarrekeningen 2018 en 2019 goedkeurende controleverklaringen te hebben afgegeven, zonder te beschikken over voldoende en geschikte controle-informatie en een deugdelijke grondslag. Ook zouden de controledossiers met betrekking tot de controle van die geconsolideerde jaarrekeningen ontoereikend zijn. Het eerste klachtonderdeel wordt door de Accountantskamer echter ongegrond verklaard. Bij gebreke van de administratieve gegevens waarop de accountant zijn controlewerkzaamheden heeft verricht, kan niet worden vastgesteld of en zo ja in hoeverre hij onvoldoende controlewerkzaamheden heeft verricht. De klagers hebben niet concreet gemaakt dat de RA bij de door hem verrichte controlewerkzaamheden tekort is geschoten, oordeelt de Accountantskamer.

Controledossiers
Dat ligt anders bij het klachtonderdeel over de controledossiers. De controledocumentatie schiet op onderdelen tekort, oordeelt de tuchtrechter. Het lag op de weg van de RA om in zijn controledossier deugdelijk te documenteren waarom de door de accountantsorganisatie in Indonesië verschafte informatie voldeed om de daaruit getrokken conclusies te kunnen trekken. De weigering van de accountantsorganisatie in Indonesië om de accountant nog toegang te verschaffen tot haar controledossier komt voor risico van de RA. De Accountantskamer is van oordeel dat de accountant in strijd met de Standaarden 230.8 en 600.50 en daarmee in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft gehandeld.

Waarschuwing
De maatregel van waarschuwing is passend en geboden, oordeelt de Accountantskamer. Daarbij is in aanmerking genomen dat niet aannemelijk is geworden dat de controlewerkzaamheden van de RA onvoldoende waren, maar wel dat hij op onderdelen die werkzaamheden te summier en daarmee onvoldoende heeft gedocumenteerd, wat in strijd is met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Verder weegt de Accountantskamer mee dat de RA, die in 1999 is ingeschreven in het accountantsregister, niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld.

BRON: Accountancyvanmorgen.nl