De belangrijkste wijzigingen in de loon- en inkomstenbelasting in 2023

Geschreven door
Redactie JIF

Gepubliceerd
11 jan 2023

11 jan 2023 • door Redactie JIF

Binnen de loon- en inkomstenbelasting vinden per 2023 diverse wijzigingen plaats op het gebied van tarieven, heffingskortingen en aftrekposten.

Op www.watbetekentditvoormij.nl vind je een overzicht van de gevolgen van de wijzigingen samen.

Box 1

Een aantal relevante wijzigingen in box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.

Basistarief omlaag

In 2023 wordt het basistarief van 37,07% verlaagd met 0,14 procentpunt naar 36,93%. Het basistarief geldt in 2023 voor een inkomen tot en met € 73.031. Dit bedrag is tot stand gekomen door de reguliere jaarlijkse indexatie van de schijfgrens in combinatie met een beleidsmatige verlaging van € 740. Het toptarief wijzigt niet en blijft 49,5%.

Heffingskortingen (niet meer) uitbetalen

Voor een belastingplichtige met geen of een laag inkomen kan het recht op heffingskortingen hoger zijn dan de verschuldigde belasting. In dat geval wordt een deel van de heffingskortingen niet verzilverd. In 2022 konden de niet-verzilverde algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting onder bepaalde voorwaarden nog voor 6,67% worden uitbetaald. De belastingplichtige moest wel een fiscaal partner hebben om van die mogelijkheid gebruik te maken. Vanaf 2023 is het uitbetalen van heffingskortingen niet meer mogelijk voor belastingplichtigen die geboren zijn op of na 1 januari 1963.

Arbeidskorting omhoog en snellere afbouw

De arbeidskorting wordt in 2023 verhoogd voor werkenden die inkomstenbelasting betalen met een inkomen tussen € 37.697 en € 115.301. De arbeidskorting bedraagt in 2023 bij het eerste knikpunt € 884 (€ 470 in 2022), bij het tweede knikpunt € 4.605 (€ 3.887 in 2022) en bereikt bij het derde knikpunt het maximum van € 5.052 (€ 4.260 in 2022). Het afbouwpercentage wordt verhoogd van 5,86% naar 6,51%.

Knikpunten arbeidskorting

De inkomens waarbij een knik in de arbeidskorting plaatsvindt, zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (wml). Het wml wordt in 2023 met ruim 8% verhoogd. Deze verhoging komt boven op de gebruikelijk indexatie van het wml met loonontwikkeling. Er is voor gekozen om deze extra verhoging van het wml niet door te laten werken op de knikpunten van de arbeidskorting. Deze knikpunten schuiven dus alleen op naar rechts vanwege de jaarlijkse indexatie.

Tarief aftrekposten

Het tarief voor aftrekposten daalt in 2023 naar 36,93% (was 40%). Dit tarief is daarmee hetzelfde als het basistarief in het tweeschijvenstelsel en blijft hier ook aan gekoppeld. Dit betekent dat iedereen met een inkomen in de tweede schijf (hoger dan € 73.031) het deel van de aftrekposten dat valt in die hogere tariefschijf, ook aftrekt tegen het (lagere) basistarief. Hierbij gaat het onder andere om de hypotheekrenteaftrek, de ondernemersaftrek en de persoonsgebonden aftrek.

Middelingsregeling vervalt

De middelingsregeling biedt mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 de mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen. Deze regeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover nog gemiddeld kan worden is 2022-2023-2024.

Heffingsmoment voor aandelenopties verschuift

Werknemers ontvangen soms aandelenopties als beloning van hun werkgever. Een aandelenoptie geeft de werknemer het recht om aandelen van het bedrijf te kopen binnen een bepaalde periode tegen een vooraf vastgesteld prijs. De werknemer betaalt nu nog belasting over de aandelenopties op het moment dat de optierechten worden omgezet in aandelen. Vanaf 2023 verschuift het heffingsmoment naar het moment dat de aandelen verhandelbaar worden. Er komt wel een keuzeregeling: de werknemer kan er nog altijd voor kiezen om bij uitoefening van de opties al belasting te betalen, ook als de aandelen dan nog niet verhandelbaar zijn.

Vrije ruimte WKR

In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (eerste schijf) en 1,18% over de resterende loonsom (tweede schijf). Alleen voor het kalenderjaar 2023 wordt het percentage van de eerste schijf verhoogd naar 3%. Vanaf 2024 bedraagt het percentage van de eerste schijf 1,92%. Het percentage in de tweede schijf blijft ongewijzigd.

Stapsgewijze afbouw zelfstandigenaftrek

Per 1 januari 2023 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.310 naar € 5.030. De zelfstandigenaftrek wordt in de komende jaren stapsgewijs afgebouwd naar € 900 in 2027.

Hogere onbelaste reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2023 wordt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid om een hoger bedrag voor reiskosten van werknemers belastingvrij te vergoeden. Werknemers worden hiermee gecompenseerd voor de hogere kosten van vervoer. De maatregel geldt ook voor ondernemers en resultaatgenieters voor de inkomstenbelasting. Zij mogen per 2023 ook het verhoogde bedrag van € 0,21 per kilometer voor zakelijke reizen aftrekken van hun winst.

De verhoging geldt daarnaast voor:

  • reiskosten voor ziekenbezoek;
  • kilometervergoeding voor weekend- en vakantie-uitgaven voor gehandicapten;
  • giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding.

2 Box 2

Relevante wijzigingen ten aanzien van box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Doelmatigheidsmarge afgeschaft

De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling wordt per 2023 afgeschaft. Iemand die werkt voor zijn eigen bv moet zichzelf een gebruikelijk loon uitkeren. Bij de vaststelling daarvan wordt dit onder andere vergeleken met het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Tot en met 2022 kon het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking gesteld worden. Het verschil van 25% wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. Het gebruikelijk
loon wordt door de afschaffing daarvan in voorkomende gevallen hoger gesteld.

Uitzondering gebruikelijkloonregeling start-ups vervalt

Per 1 januari 2017 bevat de gebruikelijkloonregeling een uitzondering voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve startups. Met deze regeling kan een dga het belastbaar loon vaststellen op het minimumloon, waardoor er meer geld beschikbaar blijft in de startup om te kunnen groeien. Per 1 januari 2023 vervalt deze regeling.

3 Autobelastingen

Wat betreft de autobelastingen is de bijtelling voor emissevrije personenauto’s van belang. De catalogusprijs waarover korting in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is (cap) wordt in 2023 verlaagd van € 35.000 naar € 30.000. De korting voor emissievrije personenauto’s op het normale bijtellingspercentage blijft 6%. Het normale bijtellingspercentage is 22%, waarmee de bijtelling tot de cap voor emissievrije personenauto’s in 2023 uitkomt op 16%. De korting op de bijtelling voor emissievrije personenauto’s over 2023 is daardoor maximaal € 1.800. De korting op het normale bijtellingspercentage en de cap voor emissievrije personenauto’s wordt tot 2026 verder afgebouwd.

Belangrijkste wijzigingen 2023

BRON: Accountancy VanMorgen